BERNINI, Gian Lorenzo 1620 David (detail)1

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Standing Angel with Scroll
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  Charity with four children (detail)
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  David (detail)1573of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  Bust of Cardinal Armand de Richelieu
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1670  Tomb of Pope Alexander (Chigi) VII2