BERNINI, Gian Lorenzo 1670 Tomb of Pope Alexander (Chigi) VII2

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  David (detail)1
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  Bust of Cardinal Armand de Richelieu
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1670  Tomb of Pope Alexander (Chigi) VII2575of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo portrait Saint Andrew and Saint Thomas
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Study for an Equestrian Statue of Loius XIV