BERNINI, Gian Lorenzo 1620 Apollo and Daphne (detail)

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  Fontana del Tritone2
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1610  A Faun Teased by Children
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  Apollo and Daphne (detail)593of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1610  Martyrdom of St Lawrence
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  The Ecstasy of Saint Therese (detail)