BERNINI, Gian Lorenzo 1660 Bust of Louis XIV

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  Emperor Constantine
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1640  Madonna with Child (detail)
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Bust of Louis XIV627of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  Habakkuk and the Angel
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  The Rape of Proserpina (detail)