BERNINI, Gian Lorenzo 1660 Equestrian Statue of King Louis XIV

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Angel with the Superscription
 • BERNINI, Gian Lorenzo portrait Self Portrait as a Mature Man
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Equestrian Statue of King Louis XIV638of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  Altar Cross
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  Charity with four children (detail)2