BERNINI, Gian Lorenzo 1630 Charity with two children (detail)2

 • BERNINI, Gian Lorenzo  1660  Constantine (detail)
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1650  Habakkuk and the Angel (detail)
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1630  Charity with two children (detail)2646of 2204
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1670  Beata Ludovica Albertoni
 • BERNINI, Gian Lorenzo  1620  Bust of Monsignor Pedro de Foix Montoya